Giải bài tập SGK Toán 7

Giải bài tập SGK Toán 7: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, tập 2 gồm 2 phần:

Đại Số 7 gồm các bài tập về:  Số hữu tỉ – Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê, Biểu thức đại số.

Hình học 7 gồm các bài tập về: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, Tam giác; Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác.

Mục lục giải bài tập Toán lớp 7 tập 1

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1Số hữu tỉ, số thực

 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

 3. Nhân chia số hữu tỉ

 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 5.  Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ

 7. Lũy thừa của 1 số hữu tỉ tiếp theo

 8. Tỉ lệ thức

 9.  Luyện tập tỉ lệ thức

 10. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 11. Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 12. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

 13.  Luyện tập Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

 14. Làm tròn số

 15. Số vô tỉ, khái niệm căn bậc 2

 16. Số thực

 17. Ôn tập chương 1 Toán Đại số 7 tập 1

Chương 2Hàm số và đồ thị

 1. Đại lượng tỷ lệ thuận

 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

 3. Đại lượng tỷ lệ nghịch

 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ nghịch

 5. Hàm số 

 6. Luyện tập hàm số

 7. Mặt phẳng tọa độ

 8. Hàm số y = ax (a #0)

 9. Luyện tập Hàm sốy = ax (a#0)

 10. Giải bài ôn tập chương 2 Toán Đại số 7 tập 1

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

 1. Hai góc đối đỉnh

 2. Luyện tập hai góc đối đỉnh

 3. Hai đường thẳng vuông góc

 4. Luyện tập hai đường thẳng vuông góc

 5. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 6. Hai đường thẳng song song

 7. Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song

 8. Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song

 9. Từ vuông góc đến song song

 10. Luyện tập từ vuông góc đến song song 

 11. Định lí

 12. Luyện tập Định lí

 13. Ôn tập chương 1 toán hình học 7

Chương 2: Tam giác

 1. Tổng ba góc của một tam giác

 2. Hai tam giác bằng nhau 

 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c)

 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c) 

 5. Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác góc – cạnh -góc. (G.CG) 

 6. Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

 7. Tam giác cân

 8. Định lí Pytago

 9. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

 10. Giải bài Ôn tập chương 2 hình 7 

DMCA.com Protection Status