Giải bài tập SGK Toán 6

Giải bài tập SGK Toán 6: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Toán lớp 6 tập 1, tập 2 phần số học, hình học.

Với mỗi bài học theo chương trình SGK lớp 6 môn Toán, Dethikiemtra.com đều có tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn từng bước giải chi tiết. Chúc các em đạt được kết quả tốt nhất. Các em có thể lựa chọn bài cần xem phía dưới hoặc truy cập nhanh dưới đây:

Mục lục giải bài tập Toán 6 tập 1

PHẦN SỐ HỌC

Chương 1 Số học: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

 1. Tập hợp, Phần tử của tập hợp

 2. Tập hợp các số tự nhiên

 3. Ghi số tự nhiên

 4. Số phần tử của một tập hợp, Tập hợp con

 5. Số phần tử của một tập hợp, Tập hợp con

 6. Phép cộng và phép nhân

 7. Phép trừ và phép chia

 8. Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

 9. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

 10. Thứ tự thực hiện các phép tính

 11. Tính chất chia hết của một tổng

 12. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 13. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 14. Ước và bội

 15. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố 

 16. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

 17. Ước chung và bội chung

 18. Ước chung lớn nhất 

 19. Bội chung nhỏ nhất

 20. Ôn tập chương 1 số học 6 tập 1

Chương 2: Số học, Số Nguyên 

 1. Làm quen với số nguyên âm

 2. Tập hợp các số nguyên

 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

 5. Cộng hai số nguyên khác dấu

 6. Luyện tập cộng hai số nguyên cùng dấu,khác dấu

 7. Tính chất của phép cộng các số nguyên

 8. Luyện tập Tính chất của phép cộng các số nguyên

 9. Phép trừ hai số nguyên

 10. Quy tắc dấu ngoặc
 11. Quy tắc chuyển vế

 12. Luyện tập Quy tắc chuyển vế

 13. Nhân hai số nguyên khác dấu

 14. Nhân hai số nguyên cùng dấu

 15. Luyện tập nhân 2 số nguyên cùng dấu

 16. Tính chất của phép nhân

 17. Bội và ước của một số nguyên

 18. Giải bài ôn tập chương 2 số học Toán 6 tập 1

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1 hình học: Đoạn thẳng

 1. Điểm, Đường thẳng

 2. Ba điểm thẳng hàng

 3. Đường thẳng đi qua 2 điểm

 4. Tia

 5. Đoạn thẳng

 6. Độ dài đoạn thẳng

 7. Khi nào thì AM + MB = AB?

 8. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

 9. Trung điểm của đoạn thẳng

 10. Giải bài ôn tập chương 1 hình lớp 6

Mục lục giải bài tập Toán lớp 6 tập 2

PHẦN SỐ HỌC

Chương 3 Số học: Phân số

 1. Mở rộng khái niệm phân số

 2. Phân số bằng nhau

 3. Tính chất cơ bản của phân số

 4. Rút gọn phân số

 5. Luyện tập Rút gọn phân số

 6. Quy đồng mẫu số nhiều phân số

 7. Luyện tập quy đồng mẫu nhiều phân số

 8. So sánh phân số

 9. Phép cộng phân số

 10. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

 11. Luyện tập Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

 12. Phép trừ phân số

 13. Luyện tập phép trừ phân số

 14. Phép nhân phân số

 15. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

 16. Luyện tập Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

 17. Phép chia phân số

 18. Luyện tập phép chia phân số

 19. Hỗn số, số thập phân, phân số

 20. Luyện tập Hỗn số, số thập phân, phân số

 21. Luyện tập các phép tính về phân số và thập phân

 22. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

 23. Luyện tập tìm giá trị phân số của một số cho trước

 24. Tìm một số biết giá trị một phân của nó

 25. Luyện tập tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 26. Tìm tỉ số của hai số

 27. Luyện tập tìm tỉ số của hai số

 28. Biểu đồ phần trăm

 29. Giải bài ôn tập chương 3 số học 6 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 2 hình học: Góc 

 1. Nửa mặt phẳng

 2. Góc

 3. Số đo góc

 4. Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz

 5. Vẽ góc cho biết số đo

 6. Tia phân giác của góc

 7. Đường tròn

 8. Tam giác

 9. Ôn tập phần hình học 6 chương 2 – tập 2

DMCA.com Protection Status