Chủ đề "Bài tập SGK Toán 4"

Bài tập SGK Toán 4

Giải bài 1,2,3 trang 116,117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Quy đồng mẫu số các phân số tiếp theo Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 116; bài 2,3 trang 117 SGK Toán 4: Quy...

Giải bài 1,2 trang 116 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2 trang 116 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu số các phân số Bài...

Giải bài 1,2,3,4 trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

Luyện tập rút gọn phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập - Rút gọn phân số Bài...

Giải bài 1,2,3 trang 114 SGK Toán 4: Rút gọn phân số

Rút gọn phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 114 SGK Toán 4: Rút gọn phân số Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 112...

Giải bài 1,2,3 trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau

Phân số bằng nhau Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau Bài trước: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 110,111...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 110,111 SGK Toán 4: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên

 Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiên Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 110; bài 5 trang 111 SGK Toán...

Giải bài 1,2,3 trang 110 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 110 SGK Toán 4: Phân số và phép...

Giải bài 1,2,3 trang 108 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 108 SGK Toán 4: Phân số và phép chia số...

Giải bài 1,2,3,4 trang 107 SGK Toán 4: Phân số vaz

Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi Phân Số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang...

Giải bài 1,2,3,4 trang 104,105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hành

Luyện tập diện tích hình bình hành Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 104; bài 2,3,4 trang 105 SGK Toán 4: Luyện tập...