Giải bài tập SGK sinh 9

Giải bài tập SGK Sinh 9: Đáp án và giải bài tập SGK môn Sinh học lớp 9 phần Di truyền và biến dị; phần Sinh vật và môi trường.

Từ sinh học 6 đến sinh học 8 các em đã tìm hiểu những kiến thức chủ yếu về sinh học cơ thể, thấy được đa dạng sinh học và lịch sử tiến hóa của sinh giới.

Đến sinh học 9, các em được tìm hiểu những lĩnh vực mới của sinh học, cụ thể là di truyền và biến dị, cơ thể và môi trường. Khi tìm hiểu các lĩnh vực này, các em luôn hướng tới giải thích được các vấn đề cơ bản và hệ trọng là:

– Tại sao con cái lại mang những đặc điểm giống bố mẹ?

– Di truyền học có tầm quan trọng như thế nào đối với sản xuất và đời sống của con người?

– Giữa các sinh vật với nhau và với môi trường có quan hệ ra sao?
Tại sao mỗi người cần phải có ý thức bảo vệ môi trường?

Tóm tắt lý thuyết và giải các bài tập, trả lời câu hỏi trong SGK sinh 9.

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ – SINH HỌC 9

Chương 1: Các thí nghiệm của MenĐen

 1. Menđen và di truyền học

 2. Lai một cặp tính trạng

 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 4. Lai hai cặp tính trạng

 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

 6. Ôn tập chương 1 sinh 9 – Các thí nghiệm của Menđen

Chương 2: Nhiễm sắc thể

 1. Nhiễm sắc thể

 2. Nguyên Phân

 3. Giảm phân

 4. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 5. Cơ chế xác định giới tính

 6. Di truyền liên kết

Chương 3: ADN và GEN

 1. ADN

 2. ADN và bản chất của gen

 3. Mối quan hệ giữa gen và ARN

 4. Prôtêin

 5. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Chương 4: Biến dị

 1. Đột biến gen

 2. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 3. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 4. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

 5. Thường biến

Chương 5: Di truyền học ở người

 1. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

 2. Bệnh và tật di truyền ở người

 3. Di truyền học với con người

Chương 6: Ứng dụng di truyền học

 1. Công nghệ tế bào

 2. Công nghệ gen

 3. Luật bảo vệ môi trường

 4. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

 5. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

 6. Ưu thế lai

 7. Các phương pháp chọn lọc

 8. Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam

 9. Ôn tập phần di truyền và biến dị sinh học 9

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG – SINH HỌC 9

Chương 1: Sinh nhật và môi trường

 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái

 2. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

 4. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Chương 2: Hệ sinh thái

 1. Quần thể sinh vật

 2. Quần thể người

 3. Quần xã sinh vật

 4. Hệ sinh thái

Chương 3: Con người, dân số và môi trường

 1. Tác động của con người đối với môi trường

 2. Ô nhiễm môi trường

 3. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Chương 4: Bảo vệ môi trường

 1. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

 2. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

 3. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

 4. Ôn tập phần sinh vật và môi trường sinh học 9

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất

DMCA.com Protection Status