Giải bài tập SGK sinh 9

Giải bài tập SGK sinh 9

Giai bai tap SGK Sinh 9: Đáp án và giải bài tập SGK môn Sinh học lớp 9 Phần Di truyền và biến dị (6 chương); Phần Sinh vật và môi trường (4 chương).

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Chương 1: Các thí nghiệm của MenĐen

Menđen và di truyền học

Lai một cặp tính trạng

Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Lai hai cặp tính trạng

Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Ôn tập chương 1 sinh 9 – Các thí nghiệm của Menđen 


Chương 2: Nhiễm sắc thể

Nhiễm sắc thể

Nguyên Phân

Giảm phân

Phát sinh giao tử và thụ tinh

Cơ chế xác định giới tính

Di truyền liên kết


Chương 3: ADN và GEN

ADN

ADN và bản chất của gen

Mối quan hệ giữa gen và ARN

Prôtêin

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng


Chương 4: Biến dị

Đột biến gen

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Thường biến


Chương 5: Di truyền học ở người

Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bệnh và tật di truyền ở người

Di truyền học với con người


Chương 6: Ứng dụng di truyền học

Công nghệ tế bào

Công nghệ gen

Luật bảo vệ môi trường

Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Ưu thế lai

Các phương pháp chọn lọc

Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam

Ôn tập phần di truyền và biến dị sinh học 9


SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương 1: Sinh nhật và môi trường

Môi trường và các nhân tố sinh thái

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật


Chương 2: Hệ sinh thái

Quần thể sinh vật

Quần thể người

Quần xã sinh vật

Hệ sinh thái


Chương 3: Con người, dân số và môi trường

Tác động của con người đối với môi trường

Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)


Chương 4: Bảo vệ môi trường

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Ôn tập phần sinh vật và môi trường sinh học 9