Giải bài tập SGK sinh 7

Giải bài tập SGK sinh 7

Giải bài tập SGK Sinh 7: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong SGK Sinh học lớp 7 từ chương 1 đến chương 8 chi tiết nhất.

Mở đầu

Thế giới động vật đa dạng và phong phú

Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật


Chương 1. Ngành động vật nguyên sinh

Trùng roi

Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Trùng biến hình và trùng giày

Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Thủy tức


Chương 2. Ngành ruột khoang

Đa dạng của ngành ruột khoang

Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang


Chương 3. Các ngành giun

Ngành giun dẹt

Sán lá gan

Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Ngành giun tròn

Giun đũa

Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Ngành giun đốt

Giun đất

Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt


Chương 4. Một số ngành thân mềm

Trai sông

Một số thân mềm khác

Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm


Chương 5. Ngành chân khớp

Lớp giáp xác

Tôm sông

Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Lớp hình nhện

Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Lớp sâu bọ

Châu chấu

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp


Chương 6. Ngành động vật có xương

Các lớp cá

Cá chép

Cấu tạo trong của cá chép

Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Lớp lưỡng cư

Ếch đồng

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Lớp bò sát

Thằn lằn bóng đuôi dài

Cấu tạo trong của thằn lằn

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Lớp chim

Chim bồ câu

Cấu tạo trong của chim bồ câu

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Lớp thú (Lớp có vú)

Thỏ

Cấu tạo trong của thỏ

Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi

Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi

Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt 

Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng


Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Môi trường sống và sự vận động, di chuyển

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Tiến hóa về sinh sản

Cây phát sinh giới động vật


Chương 8. Động vật và đời sống con người

Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học (Tiếp theo)

Biện pháp đấu tranh sinh học

Động vật quý hiếm