Giải bài tập SGK sinh 11

Giải bài tập SGK sinh 11

Giai bai tap SGK Sinh 11: Đáp án và giải bài tập SGK môn Sinh học lớp 11 Phần 4: Sinh học cơ thể chương 1,2,3,4

Phần 4: Sinh học cơ thể (Sinh học lớp 11)
Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng (SGK sinh học lớp 11)


A – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Sự hấp thụ nước và muối khoáng trong rễ

Vận chuyển các chất trong cây

Thoát hơi nước

Vai trò của các nguyên tố khoáng

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Quang hợp ở thực vật

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

Quang hợp và năng suất cây trồng

Hô hấp ở thực vật

B – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Tiêu hóa ở động vật

Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Hô hấp ở động vật

Tuần hoàn máu

Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Cân bằng nội môi


Chương 2: Cảm ứng (SGK sinh học lớp 11)
A – Cảm ứng ở thực vật

Hướng động

Ứng động
B – Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Điện thế nghỉ

Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Truyền tin qua Xináp

Tập tính của động vật


Chương 3: Sinh trưởng và phát triển (SGK sinh học lớp 11)
A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Sinh trưởng ở thực vật

Hoocmôn thực vật

Phát triển ở thực vật có hoa

B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)


 

Chương 4: Sinh sản (SGK sinh học lớp 11)
A – Sinh sản ở thực vật

Sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh sản hữu tính ở thực vật

B – Sinh sản ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản hữu tính ở động vật

Cơ chế điều hòa sinh sản

Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Ôn tập chương 2,3,4 sinh lớp 11