Giải bài tập SGK sinh 11

Giải bài tập Sinh 11: Đáp án và giải bài tập SGK môn Sinh học lớp 11 phần  Sinh học cơ thể chương 1,2,3,4

Sinh học 11 tập trung đi sâu vào một lĩnh vực tương đối khó nhưng lí thú của Sinh học đó là Sinh học cơ thể thực vật và động vật.
Sinh học cơ thể gồm 4 nội dung chính:
–  Chuyển hóa vật chất và năng lượng
–  Cảm ứng
–  Sinh trường và phát triển
–  Sinh sản

Mỗi nội dung đều được lồng ghép Sinh học cơ thể thực vật với Sinh học cơ thể động vật giúp h/s nhận thức dược các chức năng sinh lí cơ bản đều có ở thực vật và động vật, đồng thời có thể so sánh cách thức thực hiện các chức năng sinh lí ở Thực vật và Động vật.

Tóm tắt lý thuyết và giải các bài tập, trả lời câu hỏi trong SGK sinh 11.

Phần 4: Sinh học cơ thể 

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

A – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng trong rễ

 2. Vận chuyển các chất trong cây

 3. Thoát hơi nước

 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

 7. Quang hợp ở thực vật

 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

 9. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

 11. Hô hấp ở thực vật

B – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

 1. Tiêu hóa ở động vật

 2. Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

 3. Hô hấp ở động vật

 4. Tuần hoàn máu

 5. Tuần hoàn máu (tiếp theo)

 6. Cân bằng nội môi

Chương 2: Cảm ứng 

A – Cảm ứng ở thực vật

 1. Hướng động

 2. Ứng động

B – Cảm ứng ở động vật

 1. Cảm ứng ở động vật

 2. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

 3. Điện thế nghỉ

 4. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

 5. Truyền tin qua Xináp

 6. Tập tính của động vật

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển

A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

 1. Sinh trưởng ở thực vật

 2. Hoocmôn thực vật

 3. Phát triển ở thực vật có hoa

B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 1. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Chương 4: Sinh sản

A – Sinh sản ở thực vật

 1. Sinh sản vô tính ở thực vật

 2. Sinh sản hữu tính ở thực vật

B – Sinh sản ở động vật

 1. Sinh sản vô tính ở động vật

 2. Sinh sản hữu tính ở động vật

 3. Cơ chế điều hòa sinh sản

 4. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

 5. Ôn tập chương 2,3,4 sinh lớp 11

DMCA.com Protection Status