Giải bài tập SGK Lý 6

Giải bài tập SGK Lý 6

Giai bai tap sgk ly 6: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập Vật lý lớp 6 chương 1,2 trong SGK chi tiết nhất trên dethikiemtra.com

Chương 1 Cơ học – Vật Lý lớp 6

Đo độ dài  (Giải bài C1, C2 ,C3 trang 6; Bài C4, C5, C6, C7 trang 7)

Đo độ dài (Tiếp theo) (Giải bài C1,C2, C3, C4, C5, C6 trang 9; Bài C7,C8,C9 trang 10; Bài C10 trang 11)

Đo thể tích chất lỏng (Giải bài C1,C2,C3, C4 trang 12; Bài C5,C6, C7,C8,C9 trang 13)

Đo thể tích vật rắn không thấm nước (Giải bài C1,C2 trang 15; Bài C3 trang 16; Bài C4,C5,C6 trang 17 SGK Lý 6)

Khối lượng – Đo khối lượng (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8,C9, C10,C11, C12,C13 trang 18,19, 20 SGK Lý 6)

Lực – Hai lực cân bằng (Giải bài C1, C2, C3 trang 21; Bài C4, C5, C6, C7 trang 22; Bài C8, C9, C10 trang 23)

Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8,C9, C10,C11 trang 24,25, 26 SGK Lý 6)

Trọng lực – Đơn vị lực (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang 27,28, 29 SGK Lý 6)

Lực đàn hồi  (bài tập C1,C2 trang 31; bài C3,C4,C5 ,C6 trang 32)

Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng  (giải bài tập C1,C2,C3 C4,C5,C6 trang 34; bài C7,C8,C9 trang 35)

Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng (giải bài tập C1 trang 36; bài C2,C3,C4 trang 37; bài C5,C6,C7 trang 38)

Máy cơ đơn giản ( giải bài tập C1,C2,C3 trang 42; bài C4,C5,C6 trang 43 SGK)

Mặt phẳng nghiêng  (giải bài tập C1,C2,C3 C4,C5 trang 45 SGK Vật Lý 6)

Đòn bẩy (giải bài tập C1 trang 47; bài C2 trang 48; bài C3,C4,C5,C6 trang 49 SGK)

Ròng rọc (bài tập C1 trang 50; bài C2 trang 51; bài C3,C4,C5,C6,C7 trang 52 SGK Vật Lý 6)

Tổng kết chương 1 Cơ học Lý 6 (Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13 trang 53)

Tổng kết chương 1 Cơ học – Vận dụng (giải bài 1,2,3 trang 54 ; bài 4,5,6 trang 55 SKG Vật lý 6)


Chương 2 nhiệt học – Vật Lý lớp 6


Sự nở vì nhiệt của vật rắn (Giải bài tập C1, C2 trang 58; bài C3,C4, C5,C6,C7 trang 59 SGK Vật Lý 6)

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng (giải bài tập C1, C2, C3 trang 60; bài C4, C5,C6,C7 trang 61 SGK Vật Lý 6)

Sự nở vì nhiệt của chất khí (giải bài tập C1, C2 trang 62; bài C3,C4,  C5,C6 ,C7,C8 trang 63; bài C9 trang 64 SGK)

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt (giải bài tập C1, C2,C3 trang 65; bài C4,C5,C6, C7,C8 trang 66; bài C9,C10 trang 67 SGK)

Nhiệt kế – Thang nhiệt độ (giải bài tập C1, C2 trang 68; bài C3,C4 trang 69; bài C5 trang 70 SGK Vật Lý 6)

Sự nóng chảy và sự đông đặc ( giải bài tập C1, C2,C3, C4, C5 trang 76 SGK Vật Lý 6)

Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)  (Giải bài tập C1,C2, C3,C4, C5 trang 78; bài C6,C7 trang 79 SGK Vật Lý 6)

Sự bay hơi và sự ngưng tụ ( Giải bài tập C1 trang 80; bài C2,C3,C4 trang 81; bài C5,C6,C7 ,C8,C9,C10 trang 82 )

Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) (Giải bài tập C1,C2,C3 ,C4,C5,C6, C7,C8 trang 84 SGK Vật Lý 6)

Sự sôi (Giải bài tập C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang 87; bài C7,C8,C9 trang 88

Giải bài tổng kết chương 2 Lý 6 (Giải Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 89,91)