Giải bài tập SGK Hóa 9

Giải bài tập SGK Hóa 9

Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 9: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Hóa học lớp 9 chương 1,2,3,4,5 chi tiết nhất.

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (Hóa học lớp 9)

Tính chất hóa học của oxit

Một số oxit quan trọng

Một số oxit quan trọng (tiếp)

Tính chất hóa học của axit

Một số axit quan trọng

Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit

Tính chất hóa học của Bazơ

Một số Bazơ quan trọng

Một số Bazơ quan trọng (tiếp)

Tính chất hóa học của muối

Một số muối quan trọng

Phân bón hóa học

Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ hóa 9


Chương 2: Kim Loại (SGK Hóa lớp 9)

Tính chất vật lý của kim loại

Tính chất hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Nhôm

Sắt

Hợp kim sắt, gang, thép

Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Luyện tập chương 2 Kim Loại – hóa lớp 9

Giải bài ôn tập học kì 1 hóa 9


Chương 3: Phi kim, sơ lược về bảng tuần hóa các nguyên tố hóa học (SGK Hóa lớp 9)

Tính chất của phi kim

Clo

Cacbon

Các oxit của cacbon

Axit cacbonic và muối cacbonat

Silic – Công nghiệp silicat

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Luyện tập chương 3 hóa 9


Chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu (SGK hóa 9)

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Metan

Etilen

Benzen

Nhiên liệu

Luyện tập chương 4 – Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Chương 5: Dẫn xuất của Hidrocacbon.Polime (SGK hóa lớp 9)

Rượu etylic

Axit axetic

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Chất béo

Luyện tập rượu etylic; axit axetic và chất béo

Glucozơ

Saccarozơ

Tinh bột và xenlulozơ

Protein

Polime

Ôn tập cuối năm (Đang cập nhật)