Gải bài tập SGK Hóa 8

Gải bài tập SGK Hóa 8

Giải bài tập SGK hóa 8: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập hóa học lớp 8 trong SGK chương 1,2,3,4,5,6.

Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử (SGK Hóa học lớp 8)

Chất (Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 11 SGK hóa học lớp 8)

Nguyên tử (Bài 1,2,3,4,5,6 trang 1 5, 16 SGK hóa 8)

Nguyên tố hóa học (Bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 20 Hóa lớp 8)

Đơn chất và hợp chất – Phân tử (Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 25 SGK Hóa lớp 8)

Bài luyện tập 1 chương 1 hoá 8 (Bài 2, 3, 4, 5 trang 31 SGK Hóa học lớp 8)

Công thức hóa học  (Bài 1,2,3,4 trang 33, 34 SGK hóa lớp 8)

Hóa trị (Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 37, 38 SGK Hóa lớp 8)

Bài luyện tập 2 chương 1 hóa 8 (Bài 1,2,3,4 trang 41 SGK)


Chương 2: Phản ứng hóa học (SGK Hóa học lớp 8)

Sự biến đổi chất (Giải bài 1,2,3 trang 46 SGK Hóa 8)

Phản ứng hóa học (Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 50,51 SGK Hóa 8)

Định luật bảo toàn khối lượng (Giải bài 1,2,3 trang 54 SGK Hóa 8)

Phương trình hóa học (Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 57,58 SGK Hóa 8)

Bài luyện tập 3 chương 2 hóa 8 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 60,61 SGK Hóa 8)


Chương 3: Mol và tính toán hóa học (SGK Hóa học lớp 8)

Mol (Giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8)

Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất (Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 67 SGK Hóa 8)

Tỉ khối của chất khí (Giải bài 1,2,3 trang 69 SGK Hóa 8)

Tính theo công thức hóa học (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 71 SGK Hóa 8)

Tính theo phương trình hóa học (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 75, 76 SGK Hóa 8)

Bài luyện tập 4 – ôn tập chương 3 hóa 8 (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 79 SGK Hóa 8)


Chương 4: Oxi – Không khí (SGK Hóa học lớp 8)

Tính chất của oxi (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 84 SGK Hóa 8)

Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 87 SGK Hóa 8)

Oxit (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 91 SGK Hóa 8)

Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy (Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 94 SGK Hóa 8)

Không khí – Sự cháy (Giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 99 SGK Hóa 8)

Bài luyện tập 5 – Oxi không khí (Ôn tập chương 4 hóa 8) (Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8 trang 100,101 SGK Hóa 8)


Chương 5: Hidro – nước (SGK Hóa học lớp 8)

Tính chất – ứng dụng của hiđro (Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 109 SGK Hóa 8)

Phản ứng oxi hóa – khử (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 113 SGK Hóa 8)

Điều chế khí hiđro – phản ứng thế (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa 8)

Bài luyện tập 6 – chương 5 hóa 8 (Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 118,119 SGK Hóa 8)

Nước (Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 125 SGK Hóa 8)

Oxit – Bazơ – Muối (Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8)

Bài luyện tập 7 – Ôn tập chương 5 hóa 8 (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 131,132 SGK Hóa 8)


Chương 6: Dung dịch (SGK Hóa học lớp 8)

Dung dịch (Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 138 SGK Hóa 8)

Độ tan của một chất trong nước (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 142 SGK Hóa 8)

Nồng độ dung dịch (Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 145,146 SGK Hóa 8)

Pha chế dung dịch (Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 149 SGK Hóa 8)

Bài luyện tập 8 – Ôn tập chương 6  hóa học 8 (Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6 trang 151 SGK Hóa 8)