Giải bài tập SGK Hóa 10

Giải bài tập SGK Hóa 10

Giai bai tap sgk hoa lop 10: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong SGK hóa học lớp 10 từ chương 1 đến chương 7.

Chương 1: Nguyên tử (hóa học lớp 10)

Thành phần nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

Luyện tập thành phần nguyên tử

Cấu tạo vỏ nguyên tử

Cấu hình electron của nguyên tử

Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (hóa học lớp 10)

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

Luyện tập bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học


Chương 3: Liên kết hóa học (hóa học lớp 10)

Liên kết ion tinh thể ion

Liên kết cộng hóa trị

Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Hóa trị và số oxi hóa

Luyện tập liên kết hóa học


Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử (hóa học lớp 10)

Phản ứng oxi hóa – khử

Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Luyện tập phản ứng oxi hóa – khử


Chương 5: Nhóm Halogen (hóa học lớp 10)

Khái quát về nhóm Halogen

Clo

Hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua

Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Flo – Brom – iot

Luyện tập Nhóm halogen


Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh (hóa học lớp 10)

Oxi – Ozon

Lưu huỳnh

Hiđro Sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Axit sunfuric – Muối sunfat

Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh


Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (hóa học lớp 10)

Tốc độ phản ứng hóa học

Cân bằng hóa học

Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học