Giải bài tập SGK Hóa 10

Giải bài tập SGK hóa 10: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập hóa học lớp 10 từ chương 1 đến chương 7.

Dethikiemtra.com Tóm tắt lý thuyết và giải chi tiết tất cả các bài tập trong các chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Liên kết hóa học, Phản ứng oxi hóa khử, Nhóm Halogen, Oxi – Lưu huỳnh, Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.

Chương 1: Nguyên tử 

 1. Thành phần nguyên tử

 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị

 3. Luyện tập thành phần nguyên tử

 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

 5. Cấu hình electron của nguyên tử

 6. Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 2. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

 3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

 4. Luyện tập bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học 

 1. Liên kết ion tinh thể ion

 2. Liên kết cộng hóa trị

 3. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

 4. Hóa trị và số oxi hóa

 5. Luyện tập liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử

 1. Phản ứng oxi hóa – khử

 2. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

 3. Luyện tập phản ứng oxi hóa – khử

Chương 5: Nhóm Halogen 

 1. Khái quát về nhóm Halogen

 2. Clo

 3. Hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua

 4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

 5. Flo – Brom – iot

 6. Luyện tập Nhóm halogen

Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh

 1. Oxi – Ozon

 2. Lưu huỳnh

 3. Hiđro Sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

 4. Axit sunfuric – Muối sunfat

 5. Luyện tập Oxi và Lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 

 1. Tốc độ phản ứng hóa học

 2. Cân bằng hóa học

 3. Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất

DMCA.com Protection Status