Giải bài tập SGK hình học 9

Giải bài tập SGK Hình học 9: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Hình học chương 1,2,3,4 SGK Toán lớp 9 tập 1, tập 2.

Tổng quan về chương trình Toán lớp 9 phần Hình học:

 • Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Kiến thức cần nhớ tỉ lệ lượng giác của góc nhọn, bảng lượng giác, một số hệ thức cạnh và góc tam giác vuông…
 • Chương 2: Đường tròn. Kiến thức cần nhớ đường kính và dây cung, giữa dây và khoảng cách, vị trí tương đối của đường thẳng, của 2 đường tròn, tính chất hai tiếp tuyến…
 • Chương 3: Góc với đường tròn. Kiến thức cần nhớ về góc, cung, góc nôi tiếp, tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp…
 • Chương 4: Hình trụ – Hình tròn – Hình cầu. Kiến thức cần nhớ cách nhận biết và tính diện tích xung quanh, thể tích…

Chương 1 : Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Bài 1 – 3  trang 68, 69)

 2. Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Bài 5 – 9 trang 69, 70)

 3. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (Bài 10,11,12 trang 76)

 4. Luyện tập tỉ số lượng giác của góc nhọn (Bài bài 13,14,15 ,16,17 trang 77)

 5. Bảng lượng giác (Bài 18,19 trang 83, 84)

 6. Luyện tập bảng lượng giác (Bài 20 – 25  trang 84)

 7. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (Bài bài 26,27 trang 88)

 8. Luyện tập một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (Giải bài 28 – 32 trang 89)

 9. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời.

 10. Câu hỏi ôn tập chương 1 hình 9 tập 1

 11. Giải bài ôn tập chương 1 hình 9 tập 1 (Bài 33 – 43 trang 93,94, 95,96)

Chương 2: Đường tròn

 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn (Bài 1 – 9 trang 99,100,101)

 2. Đường kính và dây của đường tròn (Bài 10,11 trang 104)
 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây (Bài 12 –  16 trang 106)

 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (Bài 17 – 20 trang 109,110)

 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn (Bài 21 – 25  trang 111, 112)

 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Bài 26 – 32  trang 115, 116)

 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn (Bài 33, 34 trang 119)

 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn(tiếp theo) ( Giải bài 35 – 40  trang 122, 123)

 9. Giải bài ôn tập chương 2 hình học 9 (Bài 41- 43 trang 128)

Chương 3 hình học 9: Góc với đường tròn

 1. Góc ở tâm. Số đo cung (Bài 1 – 9  trang 68, 69, 70)

 2. Liên hệ giữa cung và dây (Bài 10 – 14 trang 71, 72)

 3. Góc nội tiếp (Bài tập bài 15 – 26 trang 75, 76)

 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (Bài  27- 35 trang 79, 80)

 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn (Bài  36 – 43 trang 82, 83)

 6. Cung chứa góc (Bài 44 – 52  trang 86,87)

 7. Tứ giác nội tiếp (Bài 53 – 60 trang 89,90)

 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp (Bài 61 – 64 trang 91, 92)

 9. Độ dài đường tròn, cung tròn (Bài 65 – 69 trang 94, 95 SGK)

 10. Luyện tập Độ dài đường tròn, cung tròn (Bài 70 – 76 trang 95, 96)

 11. Diện tích hình tròn, hình quạt (Bài 77 – 99  trang 98, 99)

 12. Luyện tập Diện tích hình tròn, hình quạt (Bài 83 – 87 trang 99, 100)

 13. Ôn tập chương 3 hình học 9 tập 2 (Bài 88 – 99 trang 103, 104, 105;)

Chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ (Bài 1 – 7 trang 110, 111)

 2. Luyện tập hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ (Bài 8  – 14 trang 111,112,13)

 3. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón (Bài 15 – 22 trang 117, 118)

 4. Luyện tập hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón(Bài 23 – 29 trang 119,120)

 5. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu (Bài 30 – 34 trang 124,125)

 6. Luyện tập hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu (Bài 35,36,37 trang 126)

 7. Ôn tập chương 4 hình học lớp 9 tập 2 (Bài 38 – 45 trang 129, 130, 131)

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất

DMCA.com Protection Status