Giải bài tập SGK hình học 9

Giải bài tập SGK hình học 9

Giải bài tập SGK Hình học 9: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 9 Hình học tập 1 chương 1,2;  SGK Toán hình học lớp 9 tập 2 chương 3,4.

Chương 1 hình học 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (SGK Toán  lớp 9 tập 1)

 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Giải bài 1,2 trang 68; bài 2,3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1)

 2. Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (Giải bài 5,6,7 trang 69; bài 8,9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1)

 3. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (Giải bài 10,11,12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1)

 4. Luyện tập tỉ số lượng giác của góc nhọn (Giải bài 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1)

 5. Bảng lượng giác (Giải bài 18 trang 83; bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1)

 6. Luyện tập bảng lượng giác (Giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1)

 7. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (Giải bài 26,27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1)

 8. Luyện tập một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (Giải bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1)

 9. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời.

 10. Câu hỏi ôn tập chương 1 hình 9 tập 1

 11. Giải bài ôn tập chương 1 hình 9 tập 1 (Giải bài 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42, 43 trang 93,94, 95,96 SGK Toán 9 tập 1)

Chương 2 hình học 9: Đường tròn (SGK Toán lớp 9 tập 1)

 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn (Giải bài 1 trang 99; bài 2,3,4, 5,6 trang 100; Bài 7,8,9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1)

 2. Đường kính và dây của đường tròn (Giải bài 10,11 trang 104 SGK Toán 9 tập 1)
 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây (Giải bài 12, 13, 14, 15, 16 trang 106 SGK Toán 9 tập 1)

 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (Giải bài 17 trang 109; Bài 18, 19, 20 trang 110 SGK Toán 9 tập 1)

 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn (Giải bài 21, 22, 23, 24 trang 111; Bài 25 trang 112 SGK Toán 9 tập 1)

 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ( Giải bài 26,27 trang 115; Bài 28, 29, 30, 31, 32 trang 116 SGK Toán 9 tập 1)

 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn (Giải bài 33, 34 trang 119 SGK Toán 9 tập 1)

 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn(tiếp theo) ( Giải bài 35 trang 122; Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 123 SGK Toán 9 tập 1)

 9. Giải bài ôn tập chương 2 hình học 9 (Bài 41, 42, 43 trang 128 SGK Toán 9 tập 1)

Chương 3 hình học 9: Góc với đường tròn (SGK Toán lớp 9 tập 2)

 1. Góc ở tâm. Số đo cung ( Giải bài 1 trang 68; bài 2,3,4,5,6,7 trang 69; bài 8,9 trang 70 SGK Toán 9 tập 2)

 2. Liên hệ giữa cung và dây (Giải bài 10 trang 71; bài 11,12 ,13,14 trang 72 SGK Toán 9 tập 2)

 3. Góc nội tiếp (Giải bài tập bài 15,16,17,18 trang 75; Bài 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 76 Toán 9 tập 2)

 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (Giải bài tập bài 27,28,29 ,30,31 trang 79; Bài 32,33,34,35 trang 80 Toán 9 tập 2)

 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn (Giải bài tập bài 36,37,38 trang 82; Bài 39,40,41 ,42,43 trang 83 Toán 9 tập 2)

 6. Cung chứa góc (Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 86; Bài 48, 49, 50, 51, 52 trang 87 SGK Toán 9 tập 2)

 7. Tứ giác nội tiếp (Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 89; Bài 58, 59, 60 trang 90 SGK Toán 9 tập 2)

 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp (Giải Bài 61, 62 trang 91; Bài 63, 64 trang 92 SGK Toán 9 tập 2)

 9. Độ dài đường tròn, cung tròn (Giải bài 65 trang 94; Bài 66, 67, 68, 69 SGK trang 95 SGK Toán 9 tập 2)

 10. Luyện tập Độ dài đường tròn, cung tròn (Giải  bài 70 trang 95; Bài 71, 72, 73, 74, 75, 76 trang 96 SGK Toán 9 tập 2)

 11. Diện tích hình tròn, hình quạt (Giải bài 77, 78, 79, 80  trang 98; Bài 81,82 trang 99 SGK Toán 9 tập 2)

 12. Luyện tập Diện tích hình tròn, hình quạt (Giải bài 83, 84 trang 99; Bài 85, 86, 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2)

 13. Ôn tập chương 3 hình học 9 tập 2 (Giải bài 88 trang 103; Bài 89,90,91,92,93 trang 104; bài 94,95,96,97,98,99 trang 105 SGK Toán 9 tập 2)

Chương 4 hình học 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu (SGK Toán lớp 9 tập 2)

 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ (Giải bài 1,2,3,4 trang 110; Bài 5,6,7 trang 111 SGK Toán 9 tập 2)

 2. Luyện tập hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ (Giải bài 8 trang 111; Bài 9,10,11,12 trang 112; bài 13,14 trang 113 SGK Toán 9 tập 2)

 3. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón (Giải bài 15,16,17,18 trang 117; bài 19,20,21,22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2)

 4. Luyện tập hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón(Giải bài 23,24,25,26,27 trang 119; bài 28,29 trang 120 SGK Toán 9 tập 2)

 5. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu (Giải bài 30,31 trang 124; bài 32,33,34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2)

 6. Luyện tập hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu (Giải bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2)

 7. Ôn tập chương 4 hình học lớp 9 tập 2 (Giải bài 38,39,40,41 trang 129; bài 42,43,44 trang 130; bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2)