Trang Chủ Giải bài tập SGK hình học 8

Giải bài tập SGK hình học 8

Giải bài tập SGK hình học 8: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8 tập 1,2 phần hình học. Lời giải chi tiết tất cả các bài tập và ôn tập chương 1,2,3,4 hình.

Tổng quan về chương trình Toán lớp 8 phần Hình học:

 • Chương 1: Gồm 12 bài về tứ giác và ôn tập chương 1 SGK từ trang 64 đến hết trang 112 phần hình học.
 • Chương 2: Gồm 6 bài về đa giác, diện tích đa giác và bài tổng ôn chương 2 từ trang 113 đến trang 133 Toán 8 tập 1 .
 • Chương 3: gồm 9 bài về tam giác đồng dạng và bài ôn tập chương
 • Chương 4: gồm 9 bài trong đó 6 bài về hình lăng trụ đứng, 3 bài hình chóp đều và 1 bài ôn tập chương và ôn tập cuối năm.

Chi tiết lý thuyết và giải bài tập các chương:

Chương 1: : Tứ giác

 1. Tứ giác

 2. Hình thang

 3. Hình thang cân

 4. Luyện tập hình thang cân

 5. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 6. Luyện tập Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 7. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

 8. Luyện tập Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

 9. Hình bình hành

 10. Đối xứng tâm 

 11. Hình chữ nhật

 12. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 

 13. Hình thoi 

 14. Hình vuông

 15. Ôn tập chương 1 hình học Toán 8 tập 1

Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

 1. Đa giác – Đa giác đều

 2. Diện tích hình chữ nhật

 3. Luyện tập diện tích hình chữ nhật

 4. Diện tích tam giác

 5. Diện tích hình thang

 6. Diện tích hình thoi

 7. Diện tích đa giác

 8. Ôn tập chương 2 Hình học 8

Chương 3: Tam giác đồng dạng

 1. Định lí Ta – lét trong tam giác

 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

 8. Luyện tập 2 – trường hợp đồng dạng thứ ba

 9. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 

 10. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

 11. Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8

Chương 4: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

A. Hình lăng trụ đứng

 1. Hình hộp chữ nhật

 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

 4. Hình lăng trụ đứng

 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

B. Hình Chóp đều

 1. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

 2. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

 3. Thể tích của hình chóp đều

 4. Giải bài ôn tập chương 4 hình học 8

Status Protection DMCA.com