Giải bài tập SGK hình học 8

Giải bài tập SGK hình học 8

Giải bài tập SGK Hình học 8: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8 Hình học tập 1 chương 1,2;  SGK Toán hình học lớp 8 tập 2 chương 3,4.

Chương 1 hình học 8: Tứ giác (SGK Toán 8 tập 1)

 1. Tứ giác (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1)

 2. Hình thang (Giải bài 6,7,8,9, 10 SGK trang 70,71 SGK Toán 8 tập 1)

 3. Hình thang cân (Giải bài 11,12,13, 14,15 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 1)

 4. Luyện tập hình thang cân (Giải bài 16,17,18, 19 SGK trang 75 Toán 8 tập 1)

 5. Đường trung bình của tam giác, của hình thang (Giải bài 20,21,22, 23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1)

 6. Luyện tập Đường trung bình của tam giác, của hình thang (Giải bài 26,27,28 trang 80 SGK Toán 8 tập 1)

 7. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang (Giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1)

 8. Luyện tập Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang (Giải bài 32,33,34 trang 83 SGK  Toán 8 tập 1)

 9. Hình bình hành (Giải bài 43,44,45,46 trang 92; Bài 47,48,49 trang 93 SGK  Toán 8 tập 1)
 10. Đối xứng tâm  (Giải bài 50,51,52,53,54,55,56,57 trang 95,96 SGK Toán 8 tập 1)

 11. Hình chữ nhật (Giải bài 58,59,60,61,62, 6,64,65,66 trang 99,100 SGK Toán 8 tập 1)

 12. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (Giải bài 67,68,69,70, 71,72 trang 102,103 SGK Toán 8 tập 1)

 13. Hình thoi (Giải bài 73,74,75,76, 77,78 trang 105,106 SGK Toán 8 tập 1)

 14. Hình vuông (Giải bài 79,80, 81, 82,83, 84, 85,86 trang 108, 109 SGK Toán 8 tập 1)

 15. Ôn tập chương 1 hình học Toán 8 tập 1  (Giải bài 87, 88, 89, 90 trang 111, 112 Toán 8 tập 1)

Chương 2 hình học 8: Đa giác. Diện tích đa giác (SGK Toán 8 tập 1)

 1. Đa giác – Đa giác đều (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1)

 2. Diện tích hình chữ nhật (Giải bài 6,7,8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1)

 3. Luyện tập diện tích hình chữ nhật (Giải bài 9,10,11,12, 13,14,15 trang 119 SGK Toán 8)

 4. Diện tích tam giác (Giải bài 16,17,18, 19,20,21, 22,23,24, 25 trang 121, 122, 123 SGK Toán 8 tập 1)

 5. Diện tích hình thang (Giải bài 26,27,28, 29,30,31 trang 125,126 SGK Toán 8 tập 1)

 6. Diện tích hình thoi (Giải bài 32,33,34, 35,36 trang 128, 129 SGK Toán 8 tập 1)

 7. Diện tích đa giác (Giải bài 37,38, 39,40 trang 130, 131 SGK Toán 8 tập 1)

 8. Ôn tập chương 2 Hình học 8 (Giải bài 41,42 ,43,44, 45,46 ,47 trang 132, 133 SGK Toán 8 tập 1)

Chương 3 hình học 8: Tam giác đồng dạng (SGK Toán 8 tập 2)

 1. Định lí Ta – lét trong tam giác (Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 2)

 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet (Giải bài 6,7,8 ,9,10,11 ,12,13,14 trang 62,63,64 SGK Toán 8 tập 2)

 3. Tính chất đường phân giác của tam giác (Giải bài 15,16,17 ,18,19,20 ,21,22 trang 67,68 SGK Toán 8 tập 2)

 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng (Giải bài 23,24,25 ,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2)

 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (Giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2)

 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (Giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2)

 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (Giải bài 35,36,37 ,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2)

 8. Luyện tập 2 – trường hợp đồng dạng thứ ba (Giải bài 41,42,43 ,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2)

 9. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông (Giải bài 46,47,48, 49,50,51, 52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2)

 10. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng (Giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2)

 11. Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8 (Bài 56,57,58, 59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2)

Chương 4 hình học 8: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều (SGK Toán 8 tập 2)

A. Hình lăng trụ đứng

 1. Hình hộp chữ nhật (Giải bài 1,2,3,4 trang 96,97 SGK Toán 8 tập 2)

 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) (Giải bài 5,6,7, 8,9 trang 100 SGK Toán 8 tập 2)

 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật (Giải bài 10,11,12 ,13,14,15 ,16,17,18 trang 103,104,105 SGK Toán 8 tập 2)

 4. Hình lăng trụ đứng (Giải bài 19,20, 21,22 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 2)

 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng (Giải bài 23,24 ,25,26 trang 111,112 SGK Toán 8 tập 2)

 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng (Giải bài 27,28,29 ,30,31,32 ,33,34,35 trang 113, 114,115,116 SGK Toán 8 tập 2)

B. Hình Chóp đều

 1. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều (Giải bài 36,37 ,38,39 trang 118,119 SGK Toán 8 tập 2)

 2. Diện tích xung quanh của hình chóp đều (Giải bài 40,41 ,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2)

 3. Thể tích của hình chóp đều (Giải bài 44,45,46 ,47,48,49 ,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2)

 4. Giải bài ôn tập chương 4 hình học 8 (Giải bài 51,52,53 ,54,55,56 ,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2)

Xem thêm: Giải bài tập SGK đại số 8