Giải bài tập SGK hình học 7

Giải bài tập SGK Hình học 7: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 7 tập 1,2, phần Hình học.

Tổng quan về chương trình Toán lớp 7 phần Hình học:

  • Chương 1: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song gồm 7 bài và bài ôn tập chương.
  • Chương 2: Tam giác gồm 10 bài, nội dung về góc, các trường hợp bằng nhau, tam giác cân, tam giác vuông và định lý Pytago.
  • Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác gồm 9 bài nội dung về quan hệ, tinh chất của góc, 3 đường cao của tam giác.

Lý thuyết và giải bài tập các chương Hình học:

Chương 1: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

 1. Hai góc đối đỉnh (Bài 1 – 4 trang 82)

 2. Luyện tập hai góc đối đỉnh (Bài 5 – 10 trang 82,83)

 3. Hai đường thẳng vuông góc (Bài 11- 14 trang 86)

 4. Luyện tập hai đường thẳng vuông góc (Bài 15 – 20 trang 86,87)

 5. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng (Bài 21- 23 trang 89) 

 6. Hai đường thẳng song song (Bài 2 – 30 trang 91,92 SGK Toán 7)

 7. Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song (Bài 31 – 34 trang 94)

 8. Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song (Bài 35,36,37 ,38,39 trang 94,95)

 9. Từ vuông góc đến song song (Bài 40,41 trang 97)

 10. Luyện tập từ vuông góc đến song song (Bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99)

 11. Định lí (Bài 49,50 trang 101)

 12. Luyện tập Định lí (Bài 51 – 53 trang 101,102)

 13. Ôn tập chương 1 toán hình học 7 (Bài 54 – 60 trang 103,104)

Chương 2 hình học 7: Tam giác

 1. Tổng ba góc của một tam giác (Bài 1 – 9 trang 107,108, 109)

 2. Hai tam giác bằng nhau (Giải bài 10 – 14 trang 111, 112)

 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c) (Bài 15 – 23 trang 114, 115, 116)

 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c) (Bài 24- 32 trang 118, 119, 120)

 5. Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác góc – cạnh -góc. (G.CG) (Bài 33 – 42 trang 123, 124)

 6. Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác (Bài 43 – 45 trang 125)

 7. Tam giác cân (Bài 46 – 52 trang 127, 128)

 8. Định lí Pytago (Bài 53 – 62 trang 131, 132,133)

 9. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Bài 63 – 66 trang 136, 137)

 10. Giải bài Ôn tập chương 2 hình 7 (Bài 67- 73 trang 140, 141)

Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

 1.  Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (Bài 1 – 7 trang 55,56)


 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (Bài 8 – 14 trang 59,60)


 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đăng thức tam giác (Bài 15 – 22 trang 63,64)


 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (Bài 23 – 30 trang 66,67)


 5. Tính chất ba đường phân giác của một góc (Bài 31 – 35 trang 70,71)


 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác (Bài 36 – 43 trang 72,73)


 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (Bài 44 – 51 trang 76,77)


 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác (Bài 52 – 57 trang 79,80)


 9. Tính chất ba đường cao của tam giác (Bài 58 – 62 trang 83)


 10. Giải bài ôn tập chương 3 hình 7 tập 2 (Bài 63 – 70 trang 87, 88 )

 

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất

DMCA.com Protection Status