Giải bài tập SGK hình học 7

Giải bài tập SGK hình học 7

Giải bài tập SGK Hình học 7: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 7 Hình học tập 1, hình học 7 tập 2 chương 1,2,3.

Chương 1 hình học 7: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

 1. Hai góc đối đỉnh (Giải bài 1,2,3 ,4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1)

 2. Luyện tập hai góc đối đỉnh (Giải bài 5,6,7, 8,9,10 trang 82,83 SGK Toán 7 tập 1)

 3. Hai đường thẳng vuông góc (Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1)

 4. Luyện tập hai đường thẳng vuông góc (Giải bài 15,16,17 ,18,19,20 trang 86,87 SGK Toán 7 tập 1)

 5. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng (Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1) 

 6. Hai đường thẳng song song (Giải bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán 7 tập 1 )

 7. Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song (Giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1)

 8. Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song (Giải bài 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1)

 9. Từ vuông góc đến song song (Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1)

 10. Luyện tập từ vuông góc đến song song (Giải bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1)

 11. Định lí (Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1)

 12. Luyện tập Định lí (Giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Toán 7 tập 1)
 13. Ôn tập chương 1 toán hình học 7 (Giải bài 54,55, 56, 57,58, 59,60 trang 103,104 SGK Toán 7 tập 1)

Chương 2 hình học 7: Tam giác

 1. Tổng ba góc của một tam giác (Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 trang 107,108, 109 SGK Toán 7 tập 1)

 2. Hai tam giác bằng nhau (Giải bài 10,11, 12, 13, 14 trang 111, 112 SGK Toán 7 tập 1)

 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c) (Giải bài 15,16,17, 18,19,20, 21,22,23 trang 114, 115, 116 SGk Toán 7 tập 1)

 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c) (Giải bài 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 trang 118, 119, 120 SGK Toán 7 tập 1)

 5. Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác góc – cạnh -góc. (G.CG) (Giải bài 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42 trang 123, 124 SGK Toán 7 tập 1)

 6. Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác (Giải bài 43, 44, 45 trang 125 SGK Toán 7 tập 1)

 7. Tam giác cân (Giải bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 127, 128 SGK Toán 7 tập 1)

 8. Định lí Pytago (Giải bài 53,54,55, 56,57,58, 59,60,61, 62 trang 131, 132,133 SGK Toán 7 tập 1)

 9. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 136, 137 SGK Toán 7 tập 1)

 10. Giải bài Ôn tập chương 2 hình 7 (Bài 67,68, 69,70, 71,72,73 trang 140, 141 SGK Toán 7 tập 1)

 

Chương 3 hình học 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

 1.  Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 55,56 SGK Toán 7 tập 2)

 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (Giải bài 8,9,10 ,11,12 ,13,14 trang 59,60 SGK Toán 7 tập 2)

 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đăng thức tam giác (Giải bài 15,16,17 ,18,19,20 ,21,22 trang 63,64 SGK Toán 7 tập 2)

 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (Giải bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 trang 66,67 SGK Toán 7 tập 2)

 5. Tính chất ba đường phân giác của một góc (Giải bài 31,32,33 ,34,35 trang 70,71 SGK Toán 7 tập 2)

 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác (Giải bài 36,37,38 ,39,40,41 ,42,43 trang 72,73 SGK Toán 7 tập 2)

 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (Giải bài 44,45,46 ,47,48,49 ,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2)

 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác (Giải bài 52,53,54 ,55,56,57 trang 79,80 SGK Toán 7 tập 2)

 9. Tính chất ba đường cao của tam giác (Giải bài 58,59,60 ,61,62 trang 83 SGK Toán 7 tập 2)

 10. Giải bài ôn tập chương 3 hình 7 tập 2 (Bài 63,64,65, 66,67,68, 69,70 trang 87, 88 SGK Toán 7 )

Xem thêm: → Giải bài tập SGK Đại số 7