Giải bài tập SGK hình học 6

Giải bài tập SGK hình học 6

Giải bài tập SGK Hình học 6: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Hình học lớp 6 tập 1 chương 1;  SGK Toán hình học lớp 6 tập 2 chương 2.

Chương 1 hình học 6: Đoạn thẳng (SGK Toán lớp 6 tập 1)

 1. Điểm, Đường thẳng (Giải bài 1,2,3 trang 104; bài 4,5,6,7 trang 105 Toán 6 tập 1)

 2. Ba điểm thẳng hàng (Giải bài 8,9,10 trang 106; Bài 11,12,13,14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1)

 3. Đường thẳng đi qua 2 điểm (Giải bài 15,16,17,18, 19,20 trang 109; bài 21 trang 110 SGK toán 6 tập 1)

 4. Tia (Giải bài 22 trang 112; Bài 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 113;  Bài 29, 30, 31, 32 trang 114)

 5. Đoạn thẳng ( Giải bài 33 trang 115, Bài 34, 35, 36, 37, 38, 39 trang 116 SGK Toán 6 tập 1)

 6. Độ dài đoạn thẳng  (Giải bài 40, 41, 42, 43, 44, 45 trang 119 SGK Toán 6 tập 1)

 7. Khi nào thì AM + MB = AB? (Giải bài 46, 47, 48, 49, 50 trang 121; Bài 51, 52 trang 22 SGK Toán 6 tập 1)

 8. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài (Giải bài 53, 54, 55, 56,57,58, 59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1)

 9. Trung điểm của đoạn thẳng (Giải bài 60 trang 125; Bài 61, 62, 63, 64, 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1)

 10. Giải bài ôn tập chương 1 hình lớp 6 (Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 SGK Toán 6)

Chương 2 hình học 6: Góc (SGK Toán lớp 6 tập 2)

 1. Nửa mặt phẳng (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2)

 2. Góc ( giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2)

 3. Số đo góc (Giải bài 11,12,13,14 trang 79; bài 15,16,17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2)

 4. Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz (Giải bài 18,19,20 ,21,22, trang 82; bài 23 trang 83 SGK Toán 6 tập 2)

 5. Vẽ góc cho biết số đo (Giải bài 24,25,26 trang 84; bài 27,28,29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2)

 6. Tia phân giác của góc (Giải bài 30,31,32 ,33,34 ,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2)

 7. Đường tròn (Giải bài 38 trang 91; bài 39,40,41 trang 92; bài 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2)

 8. Tam giác (Giải bài 43 trang 94; bài 44,45,46,47 trang 95 SGK Toán 6 tập 2)

 9. Ôn tập phần hình học 6 chương 2 – tập 2 (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96 SGK Toán 6)