Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số 7

Bài tập SGK Đại số 7

Giải bài tập SGK Toán Đại số 7: Chương 1 – Số hữu tỉ, số thực, Chương 2 – Hàm số và đồ thị, Chương 3 – Thống kê, Chương 4 – Biểu thức Đại số trong sách Toán tập 1,2.

Giải bài tập 57,58,59 ,60,61,62 ,63,64,65 trang 49,50,51 SGK Toán 7 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số...

Hướng dẫn giải bài 57,58,59,60 trang 49; bài 61,62,63,64 trang 50, bài 65 trang 51 SGK Toán 7 tập 2: Ôn tập Chương 4...

Giải bài 54,55,56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2: Nghiệm của đa thức một biến

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 54,55,56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2:  Nghiệm của đa thức một biến - Chương 4. A. Tóm tắt lý thuyết...

Giải bài 44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2: Cộng,trừ đa thức một biến

Cộng, trừ đa thức một biến: Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 44,45,46,47 trang 45; bài 48,49,50,51,52,53 SGK Toán 7 tập 2. A. Tóm tắt lý...

Giải bài 39,40,41, 42,43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức một biến

Đa thức một biến: Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 39, 40, 41, 42, 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức...

Giải bài 29,30,31, 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2: Cộng trừ đa thức

Cộng, trừ đa thức: Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 29, 30,31, 32, 33, 34, 35 trang 40; Bài 36, 37, 38 trang 41 SGK Toán...

Giải bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức

Đa thức : Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2: Đa thức -...

Giải bài 19,20,21, 22,23 trang 36 toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng

Đáp án và Giải bài 19,20,21, 22,23 trang 36 SGK toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng - Chương 4 Đại...

Giải bài 15,16,17,18 trang 34,35 SGK Toán 7 tập 2: Đơn thức đồng dạng

Đơn thức đồng dạng: Lý thuyết, và Giải bài 15,16 trang 34; bài 17,18 trang 35 SGK Toán 7 tập 2: Đơn thức đồng dạng Toán chương...

Giải bài 10,11,12,13,14 trang 32 SGK Toán 7 tập 2: Đơn thức

Bài đơn thức: Lý thuyết, Đáp án và hướng dẫn Giải bài 10,11,12,13,14 trang 32 SGK Toán 7 tập 2: Đơn thức A. Tóm tắt lý...

Giải bài 6,7,8 ,9 trang 28,29 SGK Toán 7 tập 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Tóm tắt lý thuyết, Đáp án và hướng dẫn Giải bài 6 trang 28; Bài 7 ,8, 9 trang 29 SGK Toán 7 tập 2: Giá trị...

DMCA.com Protection Status